Vrijwilligerscontract

(Onderaan deze pagina staat een link waarmee je dit formulier als pdf kunt downloaden).

Vrijwilligersovereenkomst Stichting Wensbus Gennep

De ondergetekenden,

1. De Stichting Wensbus Gennep hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter en de coördinator, hierna te noemen Stichting

en

2. ….. ……………………………………………………..(naam vrijwilliger) , ………………………………………………………….(adres),

………………………………………………………. …………(geboorte datum)

hierna te noemen “de vrijwilliger”,

komen als volgt overeen:

1. De werkzaamheden

1.1 De vrijwilliger zal ten behoeve van de Stichting met ingang van 1 april 2017 de volgende werkzaamheden verrichten:

 Als chauffeur de dagelijkse ritten verzorgen van de Wensbus

 En/of dienst doen als coördinator voor het organiseren van de aanname en planning ritten.

1.2 De chauffeur dient bij de uitoefening van zijn of haar functie aan de volgende voorwaarden te voldoen,

 In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

 Een medische keuring te hebben ondergaan bij een door de Stichting aangewezen arts.

 In het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 Kennis hebben genomen van de laatste gedragsregels welke gepubliceerd zijn op onze website www.wensbusgennep.nl en conformeert zich aan die gedragsregels.

De coördinator is in het bezit van een VOG en heeft kennis genomen van de laatste gedragsregels welke gepubliceerd zijn op onze website www.wensbusgennep.nl en conformeert zich aan de inhoud van deze gedragsregels.

Combinatie van beide functies is mogelijk

1.3 Voor het inwerken en de begeleiding zal een door het bestuur van de Stichting aangewezen persoon zorgdragen.

1.4 De Stichting hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. De proefperiode duurt 2 maanden. Aan het eind van deze periode wordt een evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de coördinator. Binnen de proefperiode kan van beide kanten in onderling overleg zonder opzegtermijn worden opgezegd.

1.5 De werkzaamheden vinden plaats met een maximum van 16 uren per week en een minimum van 60 uren per jaar. De werktijden zijn flexibel op alle dagen van de week en gekoppeld aan de dienstregeling.

1.6 De vrijwilliger dient de eigendommen van de Stichting Wensbus Gennep die hij in bruikleen heeft ontvangen zorgvuldig te gebruiken en te bewaren, als ware het zijn eigen eigendommen.

2. Onkostenvergoeding

2.1 De vrijwilliger ontvangt geen beloning voor de door hem of haar verrichte werkzaamheden.

2.2 Gedurende de pilot ontvangt de vrijwilliger geen vergoeding voor gemaakte kosten zoals o.a. reiskosten .Vergoeding kosten gemaakt voor de Wensbus vinden alleen plaats na overlegging van

een betalingsbewijs (bijvoorbeeld voor Verklaring Omtrent Gedrag). De Stichting zal in principe de vergoeding per kwartaal of eerder overmaken op de bankrekening van de vrijwilliger.

3. Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen

3.1 De vrijwilliger en de Stichting zijn via de Gemeente Gennep voor ongevallen verzekerd via de Vrijwilligerspolis gemeente Gennep. Deze garandeert een uitkering in geval van schade en lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval dat de vrijwilliger tijdens de werkzaamheden is overkomen. De polis is opvraagbaar bij de Stichting of bij de Gemeente Gennep

4. Verhindering

4.1 In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger door middel van een bericht aan een van de coördinatoren de stichting hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5. Aard van de overeenkomst

5.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij of zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

5.3 De relatie tussen de Stichting en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

6. Duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst is voor tenminste 6 maanden aangegaan.

6.2 De partijen kunnen de overeenkomst in onderling overleg beëindigen.

6.3 Zowel de vrijwilliger als de Stichting kunnen de overeenkomst door schriftelijke opzegging

beëindigen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

6.4 De vrijwilligersovereenkomst wordt door het bestuur met onmiddellijke ingang beëindigd indien de vrijwilliger tijdens het verrichten van zijn of haar werkzaamheden onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen blijkt te zijn.

6.5 Indien de vrijwilliger bij de uitoefening van zijn of haar functie niet voldoet aan het bepaalde in artikel

1.2 van deze overeenkomst kan het bestuur de vrijwilligersovereenkomst beëindigen.

6.6 Het bestuur kan de overeenkomst ook beëindigen indien zodanige omstandigheden ter beoordeling

van het bestuur zich voordoen dat het bestuur zich genoodzaakt ziet de overeenkomst te beëindigen.

6.7 Op verzoek van de vrijwilliger zal Stichting bij het einde van de overeenkomst een getuigschrift opstellen.

7. Verder geldende bepalingen

7.1 Van toepassing op deze overeenkomst zijn ook de bepalingen van de statuten en het document Gedragsregels van de Stichting Wensbus Gennep

De overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te ….. …………………….(plaats) , ….. ……………….(datum).

De vrijwilliger heeft een exemplaar van deze overeenkomst kosteloos ontvangen.

……………………………….. ………….. ……………………… ……….

(Handtekening en naam Stichting Wensbus)

…………………………………………..(Handtekening en naam vrijwilliger)

Klik op deze link om dit pdf-document te downloaden