Regels vrijwilligers

Gedragsregels vrijwilligers Stichting Wensbus Gennep 6-6-2019

Veel grenzen in het contact tussen onze vrijwilligers en de deelnemers aan ritten, verzorgd door de stichting, zijn niet eenduidig. Bijvoorbeeld: De ene passagier wil graag een gesprek, de ander zwijgt liever of de een vindt het prima om aangeraakt te worden, de ander wenst niet aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen afgesproken worden die voor alle situaties gelden. Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwillige mede -werkers gedragsregels opgesteld. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor onze passagiers en vrijwilligers. Wanneer iemand als vrijwilliger bij de stichting komt werken, vragen wij onderstaande lijst met regels te lezen en te ondertekenen. Met deze ondertekening verklaart hij/zij de gedragsregels te kennen en volgens deze regels te zullen handelen.

Gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers van de Stichting Wensbus Gennep:

1. De vrijwilliger/chauffeur moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen onze passagiers en zijn/haar collega-vrijwilligers zich veilig en gerespecteerd voelen.

2. De vrijwilliger/chauffeur onthoudt zich ervan de passagiers en/zijn collega-vrijwilligers op een wijze te bejegenen die hen in hun waardigheid aantast.

3. De vrijwilliger/chauffeur dringt niet verder door in het privéleven van de passagier dan hetgeen de passagier met haar/zijn verhaal zelf aandraagt. Onze vrijwilliger is integer.

4. De vrijwilliger/chauffeur mag de passagier niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch ervaren zal worden.

5. De vrijwilliger/chauffeur zal tijdens ritten, uitjes en dergelijke terughoudend en met respect omgaan met de passagiers.

6. De vrijwilliger/chauffeur heeft de plicht de passagier naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag door anderen in/bij de bus.

7. Indien de vrijwilliger/chauffeur gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsafspraken en bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te doen bij de daarvoor door het bestuur aangewezen persoon / personen.

8. De vrijwilliger/chauffeur krijgt of geeft geen materiële / immateriële vergoedingen die niet in de rede zijn.

9. In die gevallen waarin bovengenoemde gedragsregels niet (direct) voorzien, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijk -heid van de vrijwilliger/chauffeur te handelen in de geest van de gedragsafspraken en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

10. Onze vrijwilligers moeten beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Deze gedragsregels zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Wensbus Gennep.

Ondertekening vrijwilliger: Ondertekening bestuur Stichting: