Privacyverklaring

Inleiding

De stichting Wensbus Gennep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons gegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Wensbus Gennep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
Reglement;
–  De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.
–  Als Stichting Wensbus Gennep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemene zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stichting Wensbus Gennep
p/a J. Heukelomsberg 21
6595 BR Ottersum
e-mail secretaris: luuk.otten@planet.nl
telefoon: 0485 – 512070

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Wensbus Gennep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Inschrijven voor en uitvoeren van activiteiten;
– Het versturen van maandprogramma’s, uitnodigingen en verslagen per email en/of post; – Het onderhouden van de website www.wensbusgennep.nl
– Managementinformatie t.b.v. het beleid;

Voor de bovenstaande doelstellingen leggen wij, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens van u vast:
– Voorletters;
– Achternaam;
– Adres, postcode en woonplaats;
– Geboortedatum [alleen bij onze eigen vrijwilligers];
– Geboortejaar van onze klanten
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Telefoonnummer(s);
– Naam en Telefoonnummer contactpersoon;
– Gebruik van een rollator;
– Tevens leggen wij vast wanneer u van onze bus gebruik heeft gemaakt.

Uw gegevens worden in een besloten pagina van onze website opgenomen.
Het besloten deel is slechts toegankelijk voor een aantal vrijwilligers door middel van een uniek persoons- gebonden login / wachtwoord. Mutaties op uw gegevens kunnen slechts door daartoe geautoriseerde vrijwilligers gemaakt worden.

Ten behoeve van onze dagelijkse ritten worden noodzakelijke gegevens van u op een zogenaamde rittenstaat voor de dienstdoende chauffeur uitgeprint.

Foto’s van onze activiteiten kunnen op onze website geplaatst worden uit journalistiek oogpunt en met als doel onze activiteiten te presenteren en onder de aandacht te brengen. Persoonlijke foto’s worden alleen met uw toestemming opgenomen.

Verstrekking aan derden
Gegevens over onze passagiers , kunnen wij aan derde partijen (moeten) verstrekken, bijv. aan de provincie Limburg of de gemeente Gennep voor subsidieaanvragen, indien dit noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen uitvoeren. Bij het doorgeven van gegevens moet u denken aan bijv.: Hoeveel 70 tot 75 jarigen hebben gebruikgemaakt van de bus. Daarom vragen wij uw geboortejaar.

Uiteraard staan uw adresgegevens en telefoonnummer wel op de rittenstaat die de chauffeur in de bus heeft. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Bijvoorbeeld in het geval dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De Stichting Wensbus Gennep bewaart uw persoonsgegevens minimaal 2 en maximaal 3 jaar na uw laatste activiteit bij ons. Uw gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om onze interne processen te optimaliseren.

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens de stichting van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons gegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in op dracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming